Tags

, , ,

中石化冠德折讓5%配股上板 股價倒升4%

中石化冠德(00934)折讓5%批股籌26.5億,今早已上板,股價今早低開2%,低見6.65元,未有跌穿6.5元之配股價,之後轉跌為升,最多升4.7%見7.16元,現升3.9%報7.11元,成交28.5億元。

瑞銀報告表示,冠德去年底手頭淨現金24億元,連同今次集資所得,足以應付近期宣布的併購及參與項目所需資金有餘,因此相信是先儲備彈藥,之後再向母公司收購資產,包括原油碼頭及輸油管業務。該行維持予「中性」評級,目標價8.3元不變。……

(http://www.hkej.com/template/onlinenews/jsp/detail.jsp?title_id=145536)

當日我已經出奇隻 934 批股竟然不跌反升,誰不知之後才是戲肉,不單越升越有,還輕易升破3月時 $7.93 的高位!

中石化冠德 (0934.HK) 批股後反而越升越有

巨濤海洋先舊後新配股集資8433萬

巨濤海洋石油服務(03303)公布,持有該公司已發行股本約61.32%的賣方,於5月10日交易時段後,與該公司及配售代理簽訂配售及認購協議。

據據,賣方同意配售及配售代理同意按竭誠盡力基準向不少於6名本身及其最終實益擁有人為獨立第三方,且與賣方、該公司、主要股東及其各自聯繫人和關連人士非一致行動之承配人,按每配售股份1.73元的配售價格配售最多5000萬股配售股份。

同時,賣方有條件同意認購及該公司有條件同意按每認購股份等同於配售價格配發及發行於配售事項下所配售股份同等數量的認購股份。

至於配售股份佔擴大後已發行股本約7.17%,而配售價則較該股最後一個交易日收報1.9元折讓約8.95%,預期配售所得款項淨額約8433.75萬元,集資所得將用作一般營運資金及/或有適當機會時,資助該集團可能的投資或業務發展。

於本公布日為止,該集團並無意使用所籌集資金款項淨額用作任何特別用途,也無進行任何談判或簽署任何協議,以致須根據上市規則的要求觸發披露責任。

(http://www.hkej.com/template/onlinenews/jsp/detail.jsp?cat_id=1&title_id=146380)

今日隻 3303 照辦煮碗,因批股消息先 $1.83 低開,已經是全日低位,但跟 $1.73 的批股價仍有點距離。不到10時已經是倒升,又是越升越有!

這會不會是 934 的翻版?3303 2月中至今在 $1.65 – $2.15 之間整固了兩個多月,一旦有氣勢地升穿 $2.15,應該還有一段升勢。我就今早已經追入,定好個止蝕在今日的開市價 $1.83,輕輕鬆鬆等食大茶飯!

今日隻巨濤海洋石油 (3303.HK) 又係批股先低開後大升!